Ceník

Školné pro děti a mládež na jedno pololetí

2950 Kč

Školné pro dospělé na jedno pololetí

3450 Kč

Platba jedné lekce - pro děti a mládež

150 Kč

Platba jedné lekce - pro dospělé 

175 Kč

Sourozenci

První platí celou částku školného (vždy ta vyšší 2950Kč), druhý má 590Kč slevu 

2360Kč

Platba školného 

ZPŮSOB PLATBY ŠKOLNÉHO:

Školné se platí pouze bezhotovostním převodem na účet taneční školy - č.ú. 231997282/0300

Variabilním symbolem platby je prvních 6 číslic z rodného čísla tanečníka (bez lomítka). Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno tanečníka a účel platby (např. Jana Nováková -školné 1. pololetí).
Doklad o provedené platbě se nevyžaduje. Výjimkou je nástup nového člena v průběhu roku (viz. bod 5) nebo výzva vedoucího taneční školy v případě nesrovnalostí s platbou

  • Pokud máte zájem platit školné měsíčně, je potřeba napsat oficiální žádost na email kabrtcompany@gmail.com s tím, že rada společnosti Kábrt company musí Vaši žádost schválit. Platbu školného provádí škola individuálně pouze těm, kteří nejsou schopni jednorázové platby pouze z vážných důvodů.

SLEVY: 

Individuální slevy po domluvě svedením taneční školy v ojedinělých případech

NEDODRŽENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK: V případě nedodržení platebních podmínek (nezaplacené školné včas nebo v požadované výši), nebude tanečník do zaplacení vpuštěn na trénink a bude (resp. jeho zákonný zástupce) vyzván k úhradě nezaplacené částky se stanovením náhradního termínu. V případě, že tanečník, resp. jeho zákonný zástupce, neuhradí školné ani v náhradním termínu, má taneční škola právo požadovat úhradu školného spolu se smluvní pokutou, která činí 10% z neuhrazené částky. V případě, že tanečník, resp. jeho zákonný zástupce, neuhradí částku ani po 2 výzvách k zaplacení, z nichž alespoň jedna musí být písemná, vyhrazuje si taneční škola právo vymáhat částku školného soudně.

VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO: Školné (resp. jeho část) se vrací pouze v případě dlouhodobé nemoci nebo úrazu na základě potvrzení lékaře. V takovém případě se tanečníkovi, popř. jeho zákonnému zástupci vrací 50% ze zůstatku školného.

Doklady o zaplacení poskytuje taneční škola na vyžádání.

SPECIÁLNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO SOUTĚŽNÍ JEDNOTKY

Tanečník je povinen si na své náklady nechat ušít kostým k dané soutěžní formaci. Cena kostýmu se dle choreografie a náročnosti pohybuje okolo 2000 Kč. Zálohu na kostým pro choreografie ve výši 1000 Kč je nutné uhradit do 15.11.2023, doplatek při převzetí kostýmu. Ostatní kostýmy se hradí dle domluvy a pokynů vedoucí taneční školy. Platba za kostým se provádí v hotovosti v termínu stanoveném vedoucí taneční školy (popř. se stanovením náhradního termínu)nebo bezhotovostně převodem na účet taneční školy(s uvedením var. symbolu a jména a účelu platby do poznámky). V jiném než stanoveném termínu nebude možné kostým uhradit, platby např. na tréninku nebudou přijímány.

Každý tanečník je povinen zaplatit startovné za každou soutěž, které se daná formace účastní.  Startovné se platí pouze hotově v termínu stanoveném vedoucí taneční školy (popř. se stanovením náhradního termínu). V jiném než stanoveném termínu nebude možné startovné uhradit, platby např. na tréninku nebo až na soutěži nebudou přijímány. Platby startovného na účet nebudou přijímány!

Doprava na soutěže je společná prostřednictvím objednaného autobusu a tento způsob dopravy je pro všechny tanečníky povinný! V případě, že mají rodiče nebo kamarádi zájem jet na soutěž také, mohou využít volná místa v autobuse nebo se dopravit vlastní dopravou. V případě, že si rodiče budou chtít odvézt své dítě na soutěž vlastním autem (nebo jiným způsobem), jsou povinni zaplatit částku odpovídající ceně za dopravu společným autobusem. Doprava se platí hotově v termínu stanoveném vedoucí taneční školy (popř. se stanovením náhradního termínu) nebo bezhotovostně převodem na účet taneční školy. V jiném než stanoveném termínu nebude možné dopravu uhradit, platby např. na tréninku nebo až na soutěži nebudou přijímány.

Mimořádné tréninky pro soutěžní třídy jsou zpoplatněny částkou 100 Kč/trénink (90 MIN).

Workshopy s lektory z jiných tanečních škol jsou zpoplatněny částkou 200 Kč