#kabrtcup

Informační memorandum projektu KÁBRT CUP

o zpracování osobních údajů účastníků projektu Kábrt cup / Soutěžní projekt (dále jen "Celostátní taneční soutěž Kábrt cup nebo Kábrt cup")

Vážení účastníci,
rádi bychom vás informovali, že tým, který organizuje projekt Kábrt cup (dále jen "my" nebo "organizátor") zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s vaší účastí na Kábrt cup a poskytování zboží a souvisejících služeb.
Účelem informačního memoranda je poskytnout vám informace, zejména informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak nakládáme se shromážděnými údaji, z jakých zdrojů údaje získáváme a za jakým účelem je využíváme, komu můžeme údaje poskytnout, kde můžeme získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká individuální práva máte v oblasti ochrany osobních údajů.
Chtěli bychom proto, abyste se seznámili s obsahem tohoto informačního memoranda. Vaše dotazy zodpovíme na poštovní adresu Lubomír Kábrt Husova 169/10, Čáslav 286 01, Česká republika nebo na e-mailovou adresu kabrtcompany@gmail.com, nebo na telefonní číslo +420 734 492 747.


1. Obecná informace
Pořadatel je povinen splnit řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů účastníků Kábrt cup, včetně členů odborného, ​​uměleckého, vzdělávacího, rodinného a jiného doprovodu. Bez našich osobních údajů bychom vám nemohli poskytnout naše produkty a služby. Rovněž zpracováváme osobní údaje účastníků nad rámec příslušných zákonných povinností, abychom se o účastníky starali a mohli vás oslovit cílenou nabídkou produktů a služeb. V některých případech potřebujeme váš souhlas s naším zpracováním vašich osobních údajů, abychom to mohli udělat. Pokud v takových případech nedáte souhlas, může být rozsah našich produktů a / nebo služeb, které poskytujeme, omezen nebo jinak upraven, v závislosti na rozsahu údajů, na které bychom byli oprávněni zpracovat. O rozsahu omezení a / nebo úpravách řádně informujeme všechny účastníky.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, vztahují se všechny zde uvedené informace také na zpracování osobních údajů potenciálních účastníků, tj. Osob, s nimiž jsme dosud nevstoupili do smluvního vztahu, ale s nimiž jsme již byli v kontaktu, nebo bývalí účastníci.
V přiměřeném rozsahu se zde uvedené informace použijí také na zpracování osobních údajů jiných osob, jako jsou pověřené osoby, pověřené osoby nebo zástupci právnických osob, u kterých získáváme údaje, při poskytování služeb účastníkům, i když jsme s nimi nevstoupili do přímého smluvního vztahu.


1.1. Zásady týkající se zpracování osobních údajů
Při zpracování vašich osobních údajů respektujeme a dodržujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:(A) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme za jasně a srozumitelně stanoveným legitimním účelem, a to výhradně v době nezbytné pro účely jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje účastníků a zároveň zajišťujeme, aby jejich zpracování odpovídalo stanoveným účelům a bylo nezbytné pro splnění těchto účelů;
(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a která zabraňuje neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům, změně, zničení a / nebo ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům a jinému neoprávněnému zpracování. nebo zneužití osobních údajů;
(C) Vždy vám poskytujeme srozumitelné informace týkající se zpracování vašich osobních údajů a toho, že máte nárok na poskytnutí přesných a úplných informací týkajících se okolností zpracování vašich osobních údajů, jakož i dalších souvisejících práv;
(d) Dodržujeme přiměřená technická a organizační opatření s cílem zajistit bezpečnostní standard odpovídající všem možným rizikům; všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji účastníků, jsou povinny zachovávat prostor pro uvážení ohledně informací získaných v souvislosti se zpracováním příslušných údajů. 


2. Informace o zpracování osobních údajů
2.1. Informace o administrátorovi
Vaše osobní údaje jsou spravovány

Lubomír Kábrt: Husova 169/10 Čáslav 286 01 


2.2. Zákonný základ pro zpracování osobních údajů a účely zpracování
Organizátor jako správce definuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými platnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů ochrana (zejména obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, dále jen "nařízení") ). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze v souladu s některými právními tituly stanovenými v nařízení. 


2.2.1. Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu
Obecně se jedná o situace, kdy jste povinni nám sdělit určité osobní údaje, které jsou nezbytné pro to, abychom vám mohli poskytnout náš produkt nebo službu, nebo kde máme právo zpracovávat vaše osobní údaje získané v jiným způsobem.
Jsme oprávněni zpracovat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu(A) pro následující účely, zejména za účelem dodržení našich právních povinností(i) plnění naší povinnosti obezřetně postupovat,
(ii) vyloučení škod způsobených na majetku pořadatele a spolupracujících osob;
(iii) plnění povinnosti informovat veřejné orgány;
(iv) plnění archivních povinností;
(proti) plnění účetních a daňových povinností;
(vi) provádění stížnostních řízení a plnění dalších povinností organizátora podle občanského zákoníku vyplývajících z vadného plnění;
(b) za účelem uzavření a plnění smlouvy týkající se účastníků. Osobní údaje jsou rovněž nezbytné k tomu, aby bylo možné uzavřít příslušnou smlouvu a splnit povinnosti v ní stanovené bez zbytečných právních rizik, včetně ukončení smlouvy;
(C) ze zvláštních důvodů oprávněného zájmu pořadatele, zejména s cílem(i) chránit práva a zákonem chráněné zájmy organizátora, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, např. při prokazování skutečností musí organizátor prokázat třetím stranám, vymáhání pohledávek nebo jiné uplatnění nároků,
(ii) pěstovat a rozvíjet poskytované produkty a služby;
(iii) vyřešit veškerou spornou agendu, zejména s cílem vést soudní a jiné spory;
(iv) nabízet účastníkům související produkty a služby, aniž by získali svůj souhlas (pro účely přímého marketingu);
(proti) chránit bezpečnost majetku a bezpečnost osob na místě konání Kábrt cup. 


2.2.2. Zpracování osobních údajů s vaším souhlasem
Obecně se jedná o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s naším zpracováním osobních údajů, které jste poskytli nebo získali jiným způsobem. Pokud svůj souhlas neudělíte, může to vést k tomu, že pořadatel nebude schopen poskytovat určité produkty a / nebo služby, nebo že bude pořadatel přiměn, aby opodstatněně upravil dostupnost a rozsah produktů a poskytované služby, jakož i podmínky, za kterých by organizátor takové produkty a služby poskytoval.
Pořadatel na základě vašeho souhlasu zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:(A) použití vašich fotografií a audiovizuálních záznamů v marketingu a jiných propagačních materiálech v elektronické a papírové formě. 


2.3. Rozsah zpracovaných osobních údajů účastníků
Pořadatel zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu nevyhnutelném pro splnění výše uvedených účelů. Zpracováváme především kontaktní a identifikační údaje, popisné a další údaje, jakož i v nezbytném a náležitém rozsahu údaje týkající se jiných osob. Podrobnější informace upřesňující rozsah zpracovávaných osobních údajů účastníků jsou obsaženy v dodatku 1 k tomuto informačnímu memorandu. 


2.4. Způsob zpracování osobních údajů
Pořadatel zpracovává vaše osobní údaje pomocí ručních a automatických metod. Osobní údaje jsou zpracovávány především za účelem péče o účastníky a pro marketingové účely.
Vaše osobní údaje zpracovávají hlavně zaměstnanci pořadatele a v nezbytném rozsahu i třetí strany - zpracovatelé. Každému sdělování vašich osobních údajů třetí straně vždy předchází naše uzavření s třetí stranou písemnou smlouvou, která stanoví záruky zpracování osobních údajů shodné se zárukou, kterou pořadatel dodržuje v souladu se svými zákonnými závazky. 


2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou především zpřístupněny zaměstnancům pořadatele v souvislosti s výkonem jejich pracovních povinností, což vyžaduje nakládání s osobními údaji účastníků, ale pouze do té míry, do jaké je to v takovém případě nutné a při dodržení všechna bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje jsou dále předávány třetím stranám, které se podílejí na zpracování osobních údajů účastníků. Každému sdělování vašich osobních údajů třetí straně vždy předchází naše uzavření s třetí stranou písemnou smlouvou, která stanoví zpracování osobních údajů způsobem, který zahrnuje záruky shodné se zárukami, které organizátor dodržuje v souladu se svými právními předpisy povinnosti.
Příjemci osobních údajů mohou být subjekty uvedené v dodatku 2 k tomuto informačnímu memorandu. 


2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je organizátor oprávněn nebo povinen předat vaše osobní údaje:(A) příslušné orgány veřejné správy, soudy a orgány odpovědné za trestní řízení s cílem plnit své povinnosti a vykonávat rozsudky;
(b) další strany v rozsahu stanoveném právními předpisy, např. třetí strany pro účely vymáhání pohledávky organizátora za účastníky. 


2.5.2. S naším souhlasem av rozsahu uvedeném v bodě 2.2.2 sdělujeme také vaše osobní údaje:(A) další strany za účelem šíření informací, nabídky produktů a služeb poskytovaných pořadatelem a / nebo jinými stranami vztahujícími se k KÁBRT CUP (s výjimkou případů přímého marketingu, u kterých pořadatel nemusí získat účastníky) souhlas). Pokud udělíte svůj souhlas, předáme vaše osobní údaje tímto způsobem plně v souladu s ostatními podmínkami uvedenými v tomto informačním memorandu, zejména v souvislosti s účely a rozsahem zpracování osobních údajů a stanoveným časovým obdobím během kterého budou vaše osobní údaje zpracovány. 


2.6. Přenosy osobních údajů do zahraničí
2.6.1.
Přenosy osobních údajů v rámci EU a EHP Vaše osobní údaje nepřenášíme mimo Českou republiku nebo jiné země Evropské unie (dále jen "EU") a Evropský hospodářský prostor ("EHP") ani do zemí, jejichž ochrana osobních údajů předpisy nejsou v souladu s předpisy schválenými Evropskou komisí. Pokud organizátor postupuje jinak, sdělí vám příslušné informace v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. F) nařízení. 


2.7. Období, za které se osobní údaje zpracovávají
Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely jejich zpracování. Neustále posuzujeme, zda je stále nutné zpracovávat určité osobní údaje, které jsou pro určité účely nevyhnutelné. Pokud zjistíme, že údaje již nejsou nutné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovány, zničíme je. V tomto ohledu platí, že osobní údaje zpracované Organizátorem:(A) za účelem plnění smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu vztahujícího se k účastníkovi;
(b) za účelem splnění zákonné povinnosti jsou osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem;
(C) za účelem sledování oprávněných zájmů pořadatele nebo třetích osob jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání těchto oprávněných zájmů, pokud nenastane okolnost, která může vést k dřívějšímu ukončení zpracování (např. námitka proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu trvání příslušného omezení;
(d) na základě vašeho souhlasu organizátor zpracovává vaše osobní údaje po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, kdy jste svůj souhlas odvolali; není-li stanoveno jinak, souhlas se uděluje na maximální standardní období 10 let. 


2.8. Právo na odvolání souhlasu
V tomto informačním memorandu jsme se snažili vysvětlit důvody, proč potřebujeme vaše osobní údaje a proč je můžeme z určitých důvodů zpracovávat až poté, co vám byl udělen váš souhlas. Nejste povinni udělit souhlas organizátorovi se zpracováním vašich osobních údajů, zatímco jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat. Chtěli bychom zdůraznit, že jsme oprávněni zpracovat určité osobní údaje pro určité účely, aniž bychom k tomu dostali váš souhlas. Pokud v takovém případě svůj souhlas odvoláte, pozastavíme zpracování příslušných osobních údajů pro účely vyžadující váš souhlas, přesto můžeme být oprávněni nebo povinni pokračovat ve zpracování stejných osobních údajů pro jiné účely.
V případě, že svůj souhlas neudělíte nebo nezrušíte, můžeme:(A) přiměřeně přizpůsobit dostupnost, rozsah a podmínky poskytování některých našich produktů a / nebo služeb, nebo
(b) odmítnout poskytnout vám naše produkty a / nebo služby, pokud shledáme, že takový souhlas je nezbytný pro poskytnutí produktu a / nebo služby za daných podmínek.
V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, měli byste se obrátit na pořadatele osobně nebo se obrátit na pořadatele na adrese Husova 169/10, 286 01 Čáslav, nebo písemně kontaktovat pořadatele na adrese stejná adresa nebo zasláním e-mailu na adresu kabrtcompany@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 734 492 747.

2.9. Zdroje osobních údajů Osobní údaje
účastníků získáváme zejména:(A) od samotných účastníků, např. při uzavírání smluv týkajících se produktů a služeb pořadatele, nebo pokud účastníci tyto produkty a služby používají, atd .;
(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné registry, záznamy a seznamy);
(C) od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji účastníků a sdělovat je pořadateli za definovaných podmínek;
(d) od zájemců o produkty a služby pořadatele v rámci marketingových projektů a kampaní;
(E) v souvislosti s našimi vlastními činnostmi, zpracováním a hodnocením dalších osobních údajů účastníků. 


2.10. Právo požadovat přístup k osobním údajům
2.10.1 Pokud nás požádáte, abychom vám poskytli informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, poskytneme vám všechny příslušné informace a potvrdíme, jaký druh informací o vás zpracováváme, a také vám umožní přístup k těmto osobním údajům a informace, jakož i účely, pro které jsou zpracovávány vaše osobní údaje, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byl povolen přístup k vašim osobním údajům, a také období, během kterého vaše osobní údaje data byla plánována ke zpracování, nebo pokud to není možné definovat, kritéria použitá pro stanovení tohoto období.
2.10.2 Po splnění dalších předpokladů máte právo požádat organizátora, aby opravil nebo vymazal vaše osobní údaje nebo omezil rozsah jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
2.10.3 V případě, že jsme od vás nezískali vaše osobní údaje, máte právo požádat, abychom vám poskytli informace o zdroji, ze kterého jsme je získali, a máte právo požádat, abychom vás informovali o případy rozhodování výhradně na základě automatického zpracování vašich osobních údajů, včetně použité metody a významu a předpokládaných důsledků pro vás.
2.10.4 Na vaši žádost vám zdarma poskytneme kopii seznamu zpracovaných osobních údajů. Přesto jsme oprávněni účtovat vám za další kopie poplatek odpovídající správním nákladům. 


2.11. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
2.11.1 Máte právo nás požádat o opravu nebo doplnění vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které jsme povinni bez zbytečného odkladu opravit. 


2.12. Právo na výmaz ("právo být zapomenut")
2.12.1. Pokud vám nebrání povinnosti vyplývající pro organizátora z právních předpisů nebo nutnost uchovávat osobní údaje s ohledem na právní ochranu pořadatele, máte právo požádat pořadatele, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud:(A) organizátor již nepotřebuje osobní údaje pro účely, které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(b) odvoláte svůj souhlas, na jehož základě organizátor zpracovává vaše osobní údaje a neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
(C) vznášíte námitky proti zpracování vašich osobních údajů, nebo neexistují převládající důvodné důvody pro jejich zpracování ze strany Pořadatele, nebo pokud se jedná o zpracování ve formě přímého marketingu;
(d) organizátor zpracovává osobní údaje nezákonně;
(E) osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti stanovené v právním předpisu o pořadateli. 


2.13. Právo na omezení zpracování
2.13.1. Máte právo požádat organizátora, aby omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud:(A) nesouhlasíte s nepřesností vašich osobních údajů po dobu nezbytnou k ověření přesnosti vašich osobních údajů;
(b) zpracování je nezákonné, přesto odmítnete nechat své osobní údaje smazat a místo toho požadovat omezení jejich použití;
(C) organizátor již nepotřebuje osobní údaje pro účely jejich zpracování, přesto si je budete vyžádat s cílem definovat, vykonat nebo obhájit právní tituly;
(d) vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů (za jiným účelem, než je přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
2.13.2. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno, bude pořadatel zpracovávat údaje, s výjimkou jejich uložení, s vaším souhlasem nebo z důvodu definování, provedení nebo ochrany právních titulů.
2.13.3. Pokud organizátor omezí zpracování vašich osobních údajů na vaši žádost, budete o tom předem informováni v případě zrušení omezení zpracování. 


2.14. Právo na přenositelnost dat
2.14.1. Pokud organizátor zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy, budete mít právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli organizátorovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
2.14.2. Pokud je to technicky proveditelné, a pokud tomu nebrání jiné důvody, pořadatel poskytne na vaši žádost vaše osobní údaje jinému správci, kterého jste sami určili. 


2.15. Právo vznést námitku proti zpracování
2.15.1. Rádi bychom vás upozornili zejména na skutečnost, že v případě, že organizátor zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu vyplývajícího z oprávněného zájmu pořadatele, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. V takovém případě nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, dokud nebudeme prokázat existenci závažných opodstatněných důvodů zpracování, které by převládaly nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování osobních údajů s pohled na definování, provádění nebo obranu právních titulů.
2.15.2. Pokud budete mít námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely. 


2.16. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


3. Organizátor jako zpracovatel osobních údajů
V některých případech organizátor zpracovává také osobní údaje účastníků zástupcem jiného subjektu (jiného správce). Aby bylo možné získat další informace, je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, ledaže pořadatel nebyl oprávněn poskytnout požadované informace v konkrétním případě. 


4. Síla a účinnost informačního memoranda
Toto informační memorandum vstoupilo v platnost a účinnost dne 28. 10. 2019. Aktuální znění informačního memoranda je přístupné veřejnosti na webových stránkách organizátora www.kabrtcompany.com a je k dispozici také na místech konání kde se koná Kábrt cup.

Dodatek 1 - Rozsah zpracovávaných osobních údajů 


1. Identifikační údaje - zahrnují zejména údaje jako jméno, příjmení, datum narození, podpis, číslo bankovního účtu a číslo občanského průkazu. 


2. Kontaktní údaje - kontaktní telefonní čísla, poštovní adresy, e-mailové adresy a další podobné kontaktní údaje. 


3. Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů a služeb - zahrnují osobní údaje získané v rámci naší interakce, zejména údaje sloužící k zajištění bezpečnosti komunikace a komunikační záznamy. 


4. Fotografie a audiovizuální nahrávky pořízené během a v souvislosti s Kábrt cup.

Dodatek 2 - Příjemci osobních údajů
Podle článku informačního memoranda s názvem Příjemci osobních údajů (2.5) mohou být příjemci identifikace, kontaktů a jiných osobních údajů účastníků, jak je uvedeno v dodatku 1, subjekty spadající do jedné z následujících kategorií poskytovatelů produkty a služby pro Kábrt cup: Poskytovatelé ubytovacích služeb,
Poskytovatelé tlumočnických služeb,
Poskytovatelé doprovodných služeb při zkoušce hudby a jiné služby zahrnující umělecké konzultace a odborné hodnocení,
Poskytovatelé dopravních, přepravních a poštovních služeb,
Poskytovatelé služeb informačních a komunikačních technologií,
Poskytovatelé marketingových služeb,
Poskytovatelé účetních služeb,
Poskytovatelé právních služeb.