TÁBOROVÝ ŘÁD

Každý účastník tábora:

 • Se bude chovat k ostatním táborníkům slušně, čestně a kamarádsky.
 • Se účastní táborového programu.
 • Vyvaruje se používání vulgárních výrazů.
 • Bude se po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího, praktikanta, hlavního vedoucího!
 • Bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího se nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
 • Šetří zařízení tábora a chová se ohleduplně k zapůjčenému vybavení.
 • Je povinen udržovat místo ubytování, její okolí, společné prostory, sprchy, WC atd. v čistotě. Pokoj, kde je ubytován na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém ji převzal.
 • Nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na své ubikaci. Návštěvy na cizích pokojích jsou zakázány.
 • Chrání přírodu.
 • Nahlásí každý úraz, přisáté klíště a zdravotní potíže vedoucímu nebo zdravotníkovi.
 • Nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si tolik jídla, kolik sní (nebo minimální porci) a dodržuje pravidelný pitný režim.
 • Si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil, MP3 přehrávač atd. u oddílového vedoucího nebo u hlavního vedoucího. Pokud si peníze nebo cennosti nechá u sebe a ztratí, je to výhradně na zodpovědnost dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou zodpovědnost.
 • Při vycházce do okolí, při celodenním výletu apod., dbá na vhodné vystupování a chování.
 • Se řídí táborovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve své chatce a posteli, převlečen do nočního oděvu.

Zákaz koupání bez dozoru vedoucího.

 • Koupání je povoleno pouze na určeném místě. Koupání je velmi riziková činnost, při které vzniká nejvíce úrazů. Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího je považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu.
 • Zákaz používání mobilního telefonu.
 • Zákaz konzumace alkoholu, cigaret a jiných návykových a omamných látek.

Návštěvy táborníků na táboře jsou zakázány. Bez vědomí a souhlasu nemá žádná cizí osoba (ani rodič) do tábora přístup.